Jak zamknąć działalność gospodarczą

Aby zamknąć firmę, bez względu na to, czy jest to działalność jednoosobowa czy nie, konieczne jest przejście odpowiednich procedur, które reguluje polskie prawodawstwo. Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji firmy. Można go złożyć w urzędzie miasta, gminy lub za pośrednictwem strony internetowej. Możliwe jest też wysłanie zaświadczenia pocztą. Jest to wygodny dokument, ponieważ jednocześnie o likwidacji przedsiębiorstwa jest informowany urząd skarbowy i statystyczny – dochodzi do wykreślenia firmy z rejestru REGON.

Kolejnym miejscem jakie trzeba odwiedzić jest ZUS – należy złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować się.

Następnie przedsiębiorca powinien udać się do Urzędu Skarbowego. Został on już poinformowany o likwidacji działalności, ale musi zająć się kwestią podatku VAT i podatkiem dochodowym. W tym wypadku są dwie drogi postępowania. Jeśli firma była płatnikiem VAT należy przygotować spis majątku firmy – jest to tzw. remanent. Właściciel jest zobowiązany wpisać wszystkie wartościowe przedmioty, surowce, towary, które wchodziły w skład firmy. Pomoże on ustalić wysokość podatku VAT.

Kwotę VAT-u jaką udało się obliczyć w remanencie powinno uwzględnić w ostatniej deklaracji. Trzeba także zapłacić podatek od sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. W przypadku firm, które rozliczały się ryczałtem lub na zasadach ogólnych nieco inaczej wygląda sposób rozliczania. Należy wykonać spis z natury, ale bez uwzględniania środków trwałych. Konieczne jest podsumowanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Po dokonaniu obliczeń, przedsiębiorca musi zapłacić podatek dochodowy.

Jeżeli firma używała kasę fiskalną należy zakończyć jej pracę – zamknięcie dokonuje się w obecności pracownika urzędu skarbowego, który sporządzi odpowiedni protokół. Osoby, które posiadały kasę fiskalną, a zamykają działalność przed upływem 3 lat, muszą zwrócić ulgę, jaką otrzymały przy zakupie. Czasami warto się zastanowić, czy konieczna jest likwidacja, czy tylko zawieszenie działalności.

Przy likwidowaniu działalności wiele osób zapomina o koncie firmowym. Aby je zamknąć wszelkie zobowiązania wobec banku muszą być uregulowane. Należy spłacić długi lub porozumieć się z bankiem w sprawie spłaceni ich w ratach. Konto najlepiej jest zamknąć przy okazji osobistej wizyty w banku. W przypadku spółek koniecznie trzeba mieć ze sobą zgodę współwłaścicieli. Przedsiębiorcy muszą także pamiętać o wypowiedzeniu umów zawartych jako firma.