Zawieszenie działalności gospodarczej

Zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie przez jakiś czas prowadzić działalności gospodarczej – przykładowo w trakcie kryzysu, własna firma może przestać przynosić dochody. Jednak nie zawsze warto od razu likwidować biznes. Rozwiązaniem przejściowym, może być zawieszenie działalności.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2010 roku, zawiesić można działalność, jeżeli właściciel nie zatrudnia pracowników – czyli dotyczy to tzw. jednoosobowych firm. Wyjątek tutaj stanowią spółki cywilne – zawieszenie musi zostać dokonane przez wszystkich wspólników. Zawieszenie może trwać od 30 dni do dwóch lat. Jeśli właściciel firmy po 24 miesiącach, nie wznowi działalności, zostanie ona automatycznie uznana za zlikwidowaną. Oczywiście w trakcie tego czasu nie można wykonywać pracy dla swojej firmy ani czerpać dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zawieszenie odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego formularza do CEiDG. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem Internetu, w tym wypadku konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu. Możliwe jest także dostarczenie dokumentu do urzędu gminy – można to zrobić osobiście albo wysłać wniosek listem poleconym.

Jeśli okaże się, że w wypełnionym winsoku pojawiły się błędy, koniecznie należy je skorygować w przeciągu 7 dni. Oczywiście w trakcie zawieszenia działalności właściciel może wykonywać wszystkie czynności, które zabezpieczają jego ewentualne źródło przyszłych przychodów. Ma obowiązek regulować zobowiązania, co do których zadeklarował się przed podpisaniem wniosku o zawieszenie firmy.

Może także sprzedawać majątek firmy – tylko musi się z tego rozliczyć. Możliwe jest uczestniczenie w postępowaniu sądowym, związanym z działalnością firmy. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zawiesić działalność nie musi tego zgłaszać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – wystarczy, że złoży wniosek CEiDG-1.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie płaci składek z tytułu prowadzenia własnej firmy. W tym czasie składki na emeryturę i rentę są traktowane jako dobrowolne.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi płacić zaliczki na podatek dochodowy. Jednak konieczne jest w trakcie rocznego rozliczenia wykazać finansowe rozliczenie firmy – nawet jeśli przedsiębiorstwo było zawieszone przez cały rok i nie było wtedy żadnych dochodów ani wydatków. Tak samo wygląda sytuacja z płatnikami VAT – w trakcie zawieszenia działalności nie muszą składać stosownych deklaracji.