Rejestracja i otwarcie firmy krok po kroku – Przewodnik

30.04.2013

Począwszy od dnia 31. 03. 2009 roku osoba fizyczna pragnąca zarejestrować swoją działalność stoi przed koniecznością złożenia wyłącznie jednego – w pełni zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Składany bezpłatnie wniosek – CEIDG-1 może zostać wysłany zarówno przez Internet (www. ceidg. gov. pl) lub też we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy czy Miasta. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy rejestrującego firmę jest NIP. Jeżeli nie posiada on tego numeru, wówczas stoi jeszcze przed koniecznością złożenia formularza NIP-5/W.

Integralność wniosku CEIDG-1 polega na tym, że jest on jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Statystycznego (REGON), rejestracją w Urzędzie Skarbowym (musimy w tym miejscu określić firmę lub osobę prowadzącą księgowość dla naszego przedsiębiorstwa), a także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wraz z wnioskiem CEIDG -1 składany jest również formularz VAT-R, który dotyczy rejestracji na potrzeby podatku VAT. Wraz ze złożeniem wniosku VAT-R podejmujemy również decyzję co do preferowanej przez nas formy podatku dochodowego. Zasada „jednego okienka” nie odnosi się jednak do zwolnienia z konieczności odwiedzenia ZUS-u w przypadku chęci zatrudniania pracowników.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Poprawne wypełnienie formularza wymaga podania określonych profilów działalności, które przedsiębiorca zamierza podejmować. Każdemu rodzajowi działalności przypisuje się odpowiedni numer odpowiadający Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przed wysłaniem wniosku CEIDG-1, oprócz nadania numeru(ów) PKD należy zawrzeć w formularzu następujące dane:

– Nazwę przedsiębiorstwa
– Siedzibę wykonywania działalności
– Miejsce, w którym prowadzona będzie działalność
– Precyzyjny termin rozpoczęcia działalności

Wniosek dotyczący wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wymaga określonej w ustawie formy podpisu. Może być to zarówno podpis elektroniczny (konieczny jest kwalifikowany certyfikat), bezpłatny podpis dokonany za pośrednictwem ePUAP z potwierdzeniem Profilu Zaufanego (ePUAP. gov. pl), a także własnoręczny złożony w urzędzie gminy albo w obecności notariusza.

Dane zawarte w złożonym formularzu CEIDG-1 są przesyłane przez odpowiedni organ ewidencyjny w terminie trzech dni do wszystkich wymaganych urzędów. W dniu złożenia wniosku osoba zamierzająca prowadzić firmę ma już prawo do rozpoczęcia swojej działalności.

Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Jak zostało wcześniej podkreślone, zasada „jednego okienka” nie dotyczy ZUS-u w przypadku osób mających w planach zatrudnianie pracowników.Przy wystąpieniu takiej okoliczności przysługuje nam termin siedmiu dni na zgłoszenie pracowników do ZUS-u od dnia ich zatrudnienia. Zgłoszenie to następuje poprzez wypełnienie i złożenie formularza ZFA (dotyczy składek dochodowych).

Jeżeli jednak pracodawca ogranicza swoją działalność wyłącznie do prowadzenia firmy, wtedy wypełnia on  formularz ZUA (dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych). Istnieje jeszcze jeden rodzaj wniosku – ZZA (wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne), który obejmuje przedsiębiorców podejmujących jednocześnie pracę na pełen etat.

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać ponadto z preferencyjnych, obniżonych stawek ZUS. Takie uprzywilejowanie będzie ich obowiązywało przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy.